ИЛ ТОД БАЙДАЛ

Бодлогын Инновацийн Хүрээлэн нь аливаа улс төрийн намаас хамааралгүй, улс төрийн зорилгогүй, бие даасан, хараат бус байгууллага болно.